Opened 9 months ago

Closed 8 months ago

#371 closed defect (implemented)

Hajtóműindítás hátratolás nélkül

Reported by: ujhelyi.domonkos6@… Owned by: István Váradi
Priority: minor Milestone: Maintenance
Component: rules Keywords:
Cc:

Description

Hátratolást nem igénylő állóhelyeknél ne legyen szükség a parkolófék kiengedésére hajtóműindítás előtt

Change History (2)

comment:1 by István Váradi, 8 months ago

Owner: set to István Váradi
Status: newaccepted

comment:2 by István Váradi, 8 months ago

Resolution: implemented
Status: acceptedclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.